5. svetový deň trombózy

Záštitu nad podujatím prevzal dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského prof. MUDr. Ján Danko, CSc. Po otváracom príhovore prof. MUDr. Jána Danka, CSc., a MUDr. Dušana Krkošku, PhD., MBA, nasledoval prvý blok prednášok, v rámci ktorého pre-zident SSHT prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prezentoval historický prehľad poznania trombózy a embólie. Súhrnnou prednáškou pokračoval aj prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., ktorý sa zameral na 25-ročnú históriu vývoja heparínov s nízkou molekulovou hmotnosťou. V sekcii zameranej na trombo-embolizmus a trombofíliu poukázala na dôsledky potromboflebitického syndró-mu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., podčiarkol vo svojej prezentácii význam syndrómu lepivých doštičiek pre klinickú prax. Na rizikové faktory VTE pri malignite upo-zornil MUDr. Juraj Chudej, PhD., a MUDr. Emília Flochová, PhD., sa venovala pa-roxyzmálnej nočnej hemoglobinúrii ako ďalšej z možných príčin vzniku trombózy. Riziká VTE a súčasné optimálne terapeutické postupy zhrnula vo svojej prednáške doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc. Možnostiam reverzie účinku pria-mych perorálnych antikoagulancií sa ve-novali vo svojich prezentáciách MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., a MUDr. František Nehaj. MUDr. Matej Samoš, PhD., a MUDr. Tomáš Bolek vyzdvihli vybrané problémy v liečbe DOAK z po-hľadu kardiológa. Nasledovali prezentácie kazuistík upozorňujúcich na výskyt trombembo-lizmu v rôznom veku vrátane pediatrickej populácie, v rozličných lokalizáciách cir-kulácie vrátane mozgového a uteroplacen-tárneho riečiska a pri rôznych diagnózach vrátane porúch fibrinogénu, ktoré prezen-tovali MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., a MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Na záver odborného programu prednosta Kliniky hematológie a trans-fuziológie JLF UK a UNM Martin prof. MUDr. Ján Staško, PhD., poďakoval všet-kým prítomným za účasť a spoluprácu pri organizácii 5. Svetového dňa trom-bózy a zároveň ich srdečne pozval na 6. Svetový deň trombózy, ktorý sa uskutoč-ní dňa 11. 10. 2019 opäť v Martine.Sprievodné aktivityodborného programuOdborný program 5. Svetového dňa trombózy určený pre lekárov a ďal-ších zdravotníckych pracovníkov, ktorý sa konal v budove Hotela Turiec, bol zároveň sprevádzaný aj pestrou škálou aktivít.Nanešťastie stále platí fakt, že jeden zo štyroch ľudí na celom svete umiera na dôsledky trombózy. Podiel osôb, ktoré umierajú na následky vzniku trombózy, je dokonca vyšší ako celkové množstvo ľudí, ktorí zomrú každoročne na AIDS, rakovinu prsníka a autonehody. Trombóza je tvorba krvnej zrazeniny v cieve. Cievou môže byť akákoľvek artéria či véna. Takto vytvorený cievny uzáver môže spomaliť alebo zastaviť normálny prietok krvi, a dokonca sa dostať krvným prúdom do pľúcneho riečiska v podobe pľúcnej embólie. Trombóza je často preventabilnou príčinou troch najčastejších kardiovaskulárnych smr-teľných komplikácií – infarktu myokardu, ischemickej cievnej mozgovej príhody a ve-nózneho tromboembolizmu (VTE) (1).Pri príležitosti výročia narode-nia profesora Rudolfa Virchowa sme tak znova upozorňovali verejnosť na rizikové faktory, okolnosti, diagnostiku, liečbu a najmä prevenciu VTE. Od 1. 10. 2018 boli na verejných miestach vrátane Univerzitnej nemoc-nice Martin a v centrálnej časti mesta rozmiestnené informačné tabule, plagáty a citylighty poukazujúce na blížiaci sa termín 5. Svetového dňa trombózy. Okrem toho boli informácie o trom-bóze a 5. Svetovom dni trombózy dostupné prostredníctvom článkov v magazíne RADAR, LIEK, vo víkendovom vydaní denníka SME – SME Ženy, v časti Kultúrna ponuka týžden-níka MY Turčianske noviny, na webových stránkach mesta Martin – martin.sk, turca-nia.sk, na portáli pravda.sk a lenprezdravie.sk. Informácie o pripravovaných aktivitách, retrospektívne reportáže z nich, ako aj údaje o samotnom závažnom zdravotnom problé-me tromboembolizmu boli opakovane vysie-lané v rámci vysielania TV Turiec a TV Raj. Piaty Svetový deň trombózy bol zviditeľnený aj v Rádiu Vlna a do Rádia Rebeca o ňom prišla porozprávať MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. Na celú škálu udalostí priprave-ných s cieľom šíriť informácie o rizikách vzniku trombózy upozornila aj diskusia s prof. MUDr. Jánom Staškom, PhD., v re-lácii Dámsky klub RTVS. Piaty Svetový deň trombózy bol zviditeľnený aj na Facebooku. Počas tohto podujatia sa ľudia mali možnosť pýtať a diskutovať o témach týkajú-cich sa problematiky trombózy v informač-ných stánkoch pri vstupe do Univerzitnej nemocnice Martin, v centre mesta a pred Slovenským komorným divadlom. Potrebu pohybu ako pomerne ľahko dostupnej a jednoduchej metódy prevencie vzniku trombózy podčiar-kol rekreačný Beh proti trombóze so štartom pri obchodnom centre Galéria v Martine, ktorý prišili podporiť aj bývalí reprezentanti Slovenska v atletike Mgr. Štefan Balošák a Mgr. Pavol Zemko. Pohyb vo forme cvičenia v po-silňovni bol objektom ďalšej z aktivít programu piateho Svetového dňa trom-bózy. Ľudia mali možnosť cvičiť v part-nerských fitness centrách a zlepšiť si kondíciu na plavárni mesta Martin. Obyvatelia mesta Martin mali na výber jedlá podľa zdravého jedálneho lístka vo vybraných reštauráciách. Široká verejnosť, seniori a študen-ti Univerzity tretieho veku JLF UK mali možnosť vypočuť si prednášky MUDr. Radoslavy Šimonovej, PhD., a MUDr. Juraja Sokola, PhD., na tému rizikových faktorov a podmienok vzniku VTE, poučiť sa a vyskúšať si základy akútnej prvej pomoci pri kardio-pulmo-cerebrálnej re-suscitácii a akútnom infarkte myokardu. Okrem toho boli pripravené pred-nášky na tému zdravého životného štýlu, fyzioterapeuti inšpirovali návštevníkov cvičeniami, ktoré takisto prispievajú k pre-vencii vzniku trombotických komplikácií. Nevyhnutnosť dodržiavať zdravý životný štýl zdôraznil aj rozhovor s pa-cientom, u ktorého bola diagnostikovaná trombotická epizóda.Ľudia mali v tento deň možnosť poradiť sa a konzultovať možnosti pre-vencie, diagnostiky, liečby a príznakov trombózy s pracovníkmi Národného centra hemostázy a trombózy v Martine.

Zdroj: Vaskulárna medicína

Najnovšie články

Chystá sa XXVI. Česko-slovenská konferencia o trombóze a hemostáze

www.hemostaza2019.cz 16. - 18. mája 2019Hradec KrálovéKongresové centrum Aldis Usporiadatelia

5. svetový deň trombózy

Záštitu nad podujatím prevzal dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského prof. MUDr. Ján Danko,...

XXV. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

Hlavnou témou konferencie bola tento rok fyziológia a patofyziológia he-mostázy, vrodené a získané trombofilné a krvácavé stavy vrátane príspevkov týka-júcich sa...

4. Svetový deň trombózy

Druhý októbrový týždeň sa mesto Martin zapojilo do celosvetovej kampane Svetový deň trombózy 2017. Ulice zaplnili dobrovoľníci a študenti medicíny...