Slovenská spoločnosť
hemostázy a trombózy

Dôležité články

Najnovšie články

Chystá sa XXVI. Česko-slovenská konferencia o trombóze a hemostáze

www.hemostaza2019.cz 16. - 18. mája 2019Hradec KrálovéKongresové centrum Aldis Usporiadatelia Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP IV. interní hematologická...

5. svetový deň trombózy

Záštitu nad podujatím prevzal dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského prof. MUDr. Ján Danko, CSc. Po otváracom príhovore prof. MUDr. Jána Danka, CSc., a MUDr. Dušana Krkošku, PhD., MBA, nasledoval prvý blok prednášok, v...

XXV. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

Hlavnou témou konferencie bola tento rok fyziológia a patofyziológia he-mostázy, vrodené a získané trombofilné a krvácavé stavy vrátane príspevkov týka-júcich sa hemofílie, inhibítorov a imuno-tolerančnej liečby (ITI), vrodených porúch fibrinogénu, von Willebrandovej choroby a zriedkavých krvácavých porúch, život ohrozujúceho krvácania, koagulačných...

4. Svetový deň trombózy

Druhý októbrový týždeň sa mesto Martin zapojilo do celosvetovej kampane Svetový deň trombózy 2017. Ulice zaplnili dobrovoľníci a študenti medicíny s cieľom priblížiť ľuďom základné informácie o trombóze, o rizikách, ktoré prináša a tiež o jej prevencii. Laická ...

XXIII. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

V dňoch 19. – 21. mája 2016 sa v Martine konala XXIII. Slovensko-Česká konferencia o he-mostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou. Podujatiu sa dostalo osobitného uznania aj zo strany štátnych...

Tretí Svetový deň trombózy na Slovensku

V dňoch 12. – 13. októbra 2016 sa v Martine znova uskutočnili aktivity v rámci globálnej iniciatívy tretieho Svetového dňa trombózy (SDT). Akcia bola organizovaná Medzinárodnou spoločnosťou pre trombózu...

Administrácia