Tretí Svetový deň trombózy na Slovensku

V dňoch 12. – 13. októbra 2016 sa v Martine znova uskutočnili aktivity v rámci globálnej iniciatívy tretieho Svetového dňa trombózy (SDT). Akcia bola organizovaná Medzinárodnou spoločnosťou pre trombózu a hemostázu (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH) a odborným garantom na Slovensku bola už tradične Slovenská spoloč-nosť pre hemostázu a trombózu (SSHT, pre-zident spoločnosti prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) v spolupráci so Slovenskou angiologickou spo-ločnosťou (SAS, predsedníčka spoločnosti prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.) SLS. Záštitu nad podujatím prevzal dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK), prof. MUDr. Ján Danko, CSc. Jeden zo štyroch ľudí na celom svete zomie-ra na príčinu súvisiacu so vznikom trombózy. Tvorba krvnej zrazeniny je tak podkladom troch dominantných kardiovaskulárnych príčin úmrtia – infarktu myokardu, ischemickej cievnej moz-govej príhody a venózneho tromboemboliz-mu (VTE). Keďže až 60 % prípadov VTE vznikne počas hospitalizácie, tento fenomén sa zaraďuje k preventabilným príčinám úmrtnosti v nemoc-ničnom zariadení (1). Aj sedenie viac ako 90 minút denne zvyšuje riziko vzniku trombózy (2). Z uvedeného je zrejmé, že trombóza síce predstavuje život ohrozujúci stav, no vďaka adekvátnym informáciám o jej základných cha-rakteristikách je možné jej vzniku a dôsledkom zabrániť. Medzi hlavné varovné príznaky hlbokej žilovej trombózy (HVT) zaraďujeme predovšet-kým opuch príslušnej končatiny, ktorý je naj-častejším príznakom HVT. Opuch predchádza palpačná bolestivosť lýtka a jeho citlivosť na dotyk, prítomná takmer vždy pri HVT predkole-nia a dilatácia povrchových vén, zvýšená teplota kože postihnutej končatiny, vo všeobecnosti môže byť zvýšená telesná teplota, citlivosť a ery-tém (3, 4). Klinický obraz pľúcnej embólie (PE) je variabilný – od asymptomatického priebehu až po obraz smrteľne chorého pacienta (5). Zahŕňa nevysvetliteľnú dýchavičnosť a zrýchlené dýcha-nie, bolesť hrudníka, zhoršujúcu sa s hlbokým dýchaním, tachykardiu a závraty, prípadne ko-lapsový stav (1). 195. výročie narodenia profesora Rudolfa Virchowa sa tak opäť stalo príležitosťou upozor-niť širokú verejnosť na príčiny a predovšetkým informovať o možnostiach prevencie VTE. Už od 1. 10. 2016 boli v zdravotníckych stredis-kách vrátane polikliník a Univerzitnej nemocnice Martin, ako aj v centrálnej časti mesta rozmiest-nené informačné tabule, plagáty, billboardy a ci-tylighty poukazujúce na blížiaci sa termín 3. SDT. Okrem toho sa široká verejnosť mohla o 3. SDT informovať prostredníctvom článkov v časo-pise Zdravie, miestnych novinách MY Turčianske noviny a inzerentných novinách ECHO. 3. SDT bol zviditeľnený aj na internetových stránkach mesta Martin, spomínaných novín MY Turčianske noviny a samotnej SSHT, 3. SDT mal profil aj na Facebooku. Na dvojdňový maratón udalostí upozornili rozhovory s odborníkmi v domácich médiách – o prípravách na 3. SDT v regionálnej miestnej televízii TV Turiec diskutovala spolu s organizá-tormi podujatia MUDr. Ivana Plameňová, PhD. (obrázok 1). V diskusnej relácii Jednotky Rozhlasu a tele-vízie Slovenska (RTVS)Dámsky klub, venovanej 3. SDT, dňa 11. 10. 2016 vystúpil a na otázky di-vákov odpovedal prof. MUDr. Ján Staško, PhD. Počas obidvoch dní podujatia sa ľudia mali možnosť pýtať a diskutovať o témach týkajúcich sa problematiky trombózy v informačných stán-koch pri vstupe do Univerzitnej nemocnice Martin (UNM), v centre mesta, pred Slovenským komorným divadlom a v obchodnom centre Tulip. Potrebu pohybu ako pomerne ľahko dos-tupnej a jednoduchej metódy prevencie vzniku trombózy podčiarkol rekreačný Beh proti trombó-ze so štartom pred Slovenským komorným divad-lom v Martine, ktorý prišla podporiť aj olympijská reprezentantka Slovenska v behu na stredné trate Lucia Hrivnák Klocová a Miroslav Vanko, majster Slovenska v behu na stredné trate. Pohyb nielen vo forme behu, ale aj vytrva-lostného cvičenia v telocvični bol predmetom ďalšej zo súčastí pestrého programu 3. SDT. Ľudia mali možnosť cvičiť v partnerských fitness centrách a zlepšiť svoju kondíciu na plavárni mesta Martin. Podporiť 3. SDT mali ľudia možnosť aj tým, že deň s dátumom 13. 10. 2016 začali prechádzkou do práce v rámci aktivity Pešo do práce. Následne boli pripravené prednášky na té-mu zdravého životného štýlu, ukážky cvičenia a návody zdravého stravovania s dôrazom na potrebu pravidelného pitného režimu, ktoré tak-tiež prispievajú k prevencii vzniku trombotických epizód. Nutnosť dodržiavať zdravý spôsob života podčiarkol aj rozhovor s pacientom, u ktorého bola diagnostikovaná trombotická epizóda.Po tzv. Zdravom obede pripravenom vy-branými reštauráciami sa všetci zúčastnení mali možnosť poradiť a konzultovať možnosti pre-vencie, diagnostiky a príznakov, ako aj liečby trombózy s odborníkmi Národného centra he-mostázy a trombózy (NCHT) v Martine. Aktivity 3. SDT boli prezentované aj v médiách – MUDr. Igor Vico a MUDr. Lucia Stančiaková vy-stúpili s predstavením programu 3. SDT a s cha-rakteristikou trombózy v rozhlasovom éteri, doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc. v rannom vysielaní TV Markíza a správu o 3. SDT do regionálnych novín pripravil MUDr. Tomáš Šimurda. Vyvrcholením pestrého programu bol od-borný program určený pre lekárov a zdravot-níckych pracovníkov (obrázok 5), ktorý sa konal v budove bývalého Národného domu Martin, ktorá je v súčasnosti sídlom Slovenského ko-morného divadla. Rehabilitačná a ošetrovateľská starostlivosť pri trombóze boli témami pilotného bloku pred-nášok pre odbornú verejnosť. V rámci hematologického bloku prezentácií prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. po úvodnom príhovore všetkým účastníkom pripomenul históriu vzniku heparínu, ktorý má dodnes ne-zanedbateľnú úlohu v antikoagulačnej profylaxii a liečbe VTE. MUDr. Juraj Sokol, PhD. sa vo svojej prednáške zameral na indikácie a ciele skrínin-gu trombofilných stavov predisponujúcich ku vzniku trombózy. Povrchovej tromboflebitíde, úskaliam jej diagnostiky a liečby bola venovaná prednáška prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, CSc. MUDr. Tomáš Šimurda upozornil na riziko vzni-ku trombózy aj u pacientov s krvácavým sta-vom, ktoré vzrastá najmä so stúpajúcim vekom. Prednáška doc. MUDr. Márie Hulíkovej, CSc. po-ukázala na problematiku trombofilného stavu, ktorý sa zvýrazňuje počas tehotnosti. MUDr. Zuzana Jedináková, PhD. špecifikovala protrom-botické riziko, aké pre pacienta predstavuje ná-dorové ochorenie. Syndróm lepivých doštičiek je trombofilný stav, ktorý taktiež treba vziať do úvahy pri diferenciálnej diagnostike príčiny vzni-ku trombózy, čo potvrdila vo svojej prednáške MUDr. Lucia Stančiaková. Prof. MUDr. Ján Staško, PhD. charakterizoval perioperačný manažment profylaxie a liečby novými perorálnymi antikoa-gulanciami, na čo vo svojej prezentácii nadviazal MUDr. Tomáš Bolek a venoval sa využitiu NOAK v kardiologických indikáciách. MUDr. Matej Samoš, PhD. pokračoval v medziodborovej kar-diologickej tematike, keď predstavil praktické využitie duálnej antiagregačnej liečby u pacien-tov s akútnym koronárnym syndrómom pod-stupujúcich perkutánnu koronárnu intervenciu. Na záver odborného programu prezident SSHT prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na organizácii 3. SDT a všetkých srdečne pozval na 4. SDT, ktorý sa uskutoční dňa 13. 10. 2017 opäť v Martine.

Zdroj: Vaskulárna medicína

Najnovšie články

Chystá sa XXVI. Česko-slovenská konferencia o trombóze a hemostáze

www.hemostaza2019.cz 16. - 18. mája 2019Hradec KrálovéKongresové centrum Aldis Usporiadatelia

5. svetový deň trombózy

Záštitu nad podujatím prevzal dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského prof. MUDr. Ján Danko,...

XXV. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze

Hlavnou témou konferencie bola tento rok fyziológia a patofyziológia he-mostázy, vrodené a získané trombofilné a krvácavé stavy vrátane príspevkov týka-júcich sa...

4. Svetový deň trombózy

Druhý októbrový týždeň sa mesto Martin zapojilo do celosvetovej kampane Svetový deň trombózy 2017. Ulice zaplnili dobrovoľníci a študenti medicíny...